سه شنبه, 28 دی 1395

روند کطبس و هدف مقطعی سهم

 

تحلیل هدف های پیش روی شلعاب

 

تحلیل بسیارمهم 3 نماد مناسب نوسانگیری !!!

تحلیل 3 نماد ارزشمند که جزو عرضه اولیه های جدید هستند !!! بسیارمهم

روند حرکتی فنوال و محدوده افت سهم

 

روند حرکتی وهور و محدوده بازگشتی سهم

 

این نماد ساختمانی توانایی رشد عالی را دارد !!! بسیارمهم

این نماد مجدد به محدوده خرید نزدیک میشود !!! بسیارمهم

خزمیا در مسیر اصلاح و هدف سهم

 

محدوده حرکتی مبین پس از رسیدن به هدف

 

تحلیل بسیارمهم 3 نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 3 نماد خودرویی پرطرفدار و ارزشمند !!! بسیارمهم

محدوده بازگشتی فلوله و هدف سهم

 

روند حرکتی فاذر در کوتاه و میان مدت

 

تحلیل بسیارمهم یک نماد ارزشمند مناسب خرید !!!بسیارمهم

محدوده حرکتی ختوقا و هدف پیش رو

 

هدف اصلاحی لپارس در میان مدت

 

3نماد ارزشمند و کم ریسک و بنیادی با دید میان مدت و بلند مدت!!!بسیارمهم

از این نماد ساختمانی حداقل میتوان یک نوسان گرفت !!! بسیارمهم

محدوده بازگشتی وبیمه و هدف رشد کوتاه مدت