سه شنبه, 02 خرداد 1396

بهترین زمان خرید و برگشت 2 نماد پرطرفدار!!!بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 2 نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی شرانل و هدف بازگشتی

 

تحلیل روند حرکتی و نفت و الگوی سهم

 

از این نماد کوچک و ارزشمند به 1شرط میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل یک نماد خودرویی در محدوده جذاب خرید !!!بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی غشاذر و هدف پیش رو

 

تحلیل روند حرکتی خبهمن و هدف سهم

 

تحلیلی از چند نماد ارزشمند و عالی و محدوده مناسب خرید آنها !!! بسیارمهم

یادآوری چند نماد ارزشمند و محدوده مناسب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند فسرب و نزدیک شدن به باند حمایتی

 

تحلیل روند حرکتی سفارس و هدف پیش رو

 

تحلیل بسیارمهم 2 نماد پرریسک و کم ریسک !!! بسیارمهم

این نماد ارزشمند به یک شرط رشد خواهد داشت !!! بسیارمهم

محدوده حرکتی این سهم قطعه سازی

 

هدف های اصلاحی و صعودی مداران

 

تحلیل بسیارمهم 5 نماد ارزشمند !!!

تحلیل بسیارمهم یک نماد خودرویی و ارزشمند با بنیادی مناسب و کم ریسک !!! بسیارمهم

تحلیل روند میان مدت خساپا

 

تحلیل روند این سهم گروه کاشی و سرامیک