چهارشنبه, 09 فروردين 1396

محدوده مناسب خرید 6 نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

هدف های صعودی تکنو

 

تحلیل روند کترام و هدف های حرکتی سهم

 

یادآوری چند نماد ارزشمند در گروه ساختمانی و قند و شکر!!! بسیارمهم

4 نماد ارزشمند و بسیارعالی در محدوده جذاب برای خرید !!! بسیارمهم

هدف های صعودی پتایر

 

تحلیل روند پکرمان و هدف پیش رو

 

2نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

یک نماد خودرویی ارزشمند در محدوده جذاب خرید!!!بسیارمهم

محدوده مقاومتی ستران و هدف سهم

 

محدوده مقاومتی و هدف اصلی پخش

 

8 نماد ارزشمند و بسیار عالی در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

8نماد فوق العاده و ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند ودی و هدف بازگشتی سهم

 

تحلیل روند حرکتی وتوصا و هدف های سهم

 

تحلیل بسیارمهم 5 نماد ارزشمند !!!

محدوده اصلاحی زاگرس تا کجا ..؟

 

محدوده حرکتی شفن و هدف اصلاحی

 

6 نماد ارزشمند از گروهی خاص و پرطرفدار آماده صعود !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی فولاد تا کجا..؟!