دوشنبه, 30 مرداد 1396

همچنان تاکید به خرید نمادهای این گروه با صبر و حوصله را داریم !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی سمگا و هدف افت سهم

 

تحلیل هدف های پیش روی کساوه

 

2نماد ارزشمند آماده خرید !!! بسیارمهم

این 2 نماد ارزشمند مجدد به محدوده خرید نزدیک شده اند !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی پاسا و کانال اصلاح سهم

 

الگوی اصلاحی در پکویر و هدف افت

 

چند نماد بسیار ارزشمند و عالی و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

همچنان تاکید به خرید این نماد ارزشمند داریم !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم نمادی ارزشمند و پرطرفدار و محدوده جذاب خرید آن !!! بسیارمهم

الگوی ایجاد شده در فنرژی و هدف پیش رو

 

تحلیل روند حرکتی سهگمت و ممحدوده بازگشتی

 

از این نماد پرریسک میتوانید نوسان بگیرید !!! بسیارمهم

تحلیل گروه کاشی و سرامیک و اهداف ریزشی

 

تحلیل گروه سیمان و اهداف رشد و اصلاح این گروه

 

4نماد ارزشمند از گروه پالایشی ، سرمایه گذاری ، ماشین آلات ، خدمات !!! بسیارمهم

4نماد ارزشمند آماده نوسانگیری !!! بسیارمهم

الگوی رو به رشد این نماد ساختمانی

 

تحلیل روند رتکو و هدف اصلاحی

 

4نماد ارزشمند و جذاب برای خرید !!! بسیارمهم