چهارشنبه, 07 تیر 1396

این نماد بعد از کمی اصلاح میتواند رشد عالی داشته باشد!!! بسیارمهم

تحلیل روند فسرب و محدوده بازگشتی سهم

 

تحلیل روند این سهم غذایی و هدف 600 تومانی

 

یک نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

نمادهای ارزشمند گروهی خاص و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

محدوده حمایت و الگوی حرکتی در تیپیکو

 

تحلیل روند پکرمان و محدوده مقاومتی

 

تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند و جذاب برای خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند پتروشیمی مبین و هدف کوتاه مدت

 

محدوده رشد و الگوی حرکتی در این سهم دارویی

 

یادآوری تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند در گروه غذایی !!!

این 2 نماد گروه حمل و نقل همچنان ارزشمند میباشند !!! بسیارمهم

محدوده حمایتی و رشد کچاد در کجا؟!

 

محدوده رشد و اصلاح کگل در کجا؟!!

 

از این 2 نماد ارزشمند مجدد میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

یادآوری نمادهای ارزشمند گروه خودرو!!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح واتی در کجا؟!!

 

محدوده حمایتی و رشد در پخش

 

تحلیل 3 نماد ارزشمند مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

نمادهای ارزشمند این گروه بعد از کمی اصلاح مجدد رشد خود را آغاز میکنند !!! بسیارمهم