چهارشنبه, 04 اسفند 1395

تحلیل غول خودرویی و نمادهای ارزشمند این گروه!!! بسیارمهم

تحلیل روند کوتاه مدت لکما

 

محدوده حمایتی و بازگشتی ساینا

 

تحلیل بسیارمهم 2نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده حمایتی و مقاومت پترول

 

سهمی در حال رسیدن به حمایت اصلی

 

یک نماد دارویی ارزشمند و کوچک دارویی مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل یک نماد کوچک مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

تحلیل روند خریخت و هدف بازگشتی

 

تحلیل یک نماد پالایشی در مرز مقاومت خود

 

یک نماد ارزشمند مناسب نوسانگیری و یادآوری نمادی ارزشمند دیگر این گروه !!! بسیارمهم

تحلیل یک نماد ارزشمند در گروه پتروشیمی در محدوده مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده ایی که شاراک خواهد رسید

 

تحلیل روند کوتاه مدت خبهمن و هدف سهم

 

4نماد پرریسک مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

این نماد بانکی میتواند راهی متفاوت در پیش گیرد !!! بسیارمهم

تحلیل روند کهرام و هدف پیش رو

 

تحلیل روند ثرود و حمایت سهم

 

2 نماد بسیار ارزشمند مناسب خرید از گروه سرمایه گذاری !!! بسیارمهم

از این 5 نماد ارزشمند به راحتی نوسان بگیرید !!! بسیارمهم