چهارشنبه, 09 فروردين 1396

محدوده رشد و اصلاح ونفت

 

تحلیل روند سخوز و هدف صعودی سهم

 

نمادی که از زمان سیگنال خرید 70درصد بازدهی داشت کی مجدد مناسب خرید میشود و محدوده جذاب برای خرید یک نماد دیگر !!! بسیارمهم

تحلیل شاخص گروه بیمه و بازنشستگی و هدف های آن

 

تحلیل روند گروه محصولات شیمیایی

 

این نماد ارزشمند به یک شرط رشد خواهد داشت !!! بسیارمهم

نمادی که چندی پیش سیگنال خرید دادیم و در مدتی کوتاه 40درصد بازدهی داشت بعد از اصلاح مجدد به محدوده خرید رسیده است !!! بسیارمهم

تحلیل روند غالبر و هدف بازگشتی سهم

 

محدوده حمایتی و بازگشتی توریل

 

تحلیل 3 نماد بسیار ارزشمند مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 4 نماد ارزشمند در گروه نفتی!!!

تحلیل روند وساپا در بازه بلند مدت

 

هدف رشد و اصلاح خگستر

 

3نماد ارزشمند در محدوده جذاب برای خرید !!! بسیارمهم

3نماد ارزشمند و کم ریسک مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند ثالوند و هدف اصلاحی سهم

 

تحلیل روند گروه کاشی و سرامیک

 

چند نماد بسیارارزشمند مناسب خرید و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

4نماد بسیار ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند سفارس و هدف نوسانی سهم