چهارشنبه, 25 مرداد 1396

محدوده رشد و اصلاح غدیس

 

محدوده رشد و اصلاح ونفت در کوتاه مدت

 

این 2 نماد بسیارارزشمند توانایی رشد عالی را دارند !!! بسیارمهم

4نماد از 2 گروه خاص در محدوده جذاب !!! بسیارمهم

الگوی ریزشی و بازگشتی توریل

 

الگوی ریزشی در این نماد حمل و نقلی

 

3نماد عالی مناسب خرید و نوسانگیری !!! بسیارمهم

2نماد ارزشمند در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح این نماد کاغذسازی

 

روند حرکتی رتاپ و الگوی نوسانی سهم

 

چند نماد ارزشمند در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

2 غول فلزی و خودرویی بسیارعالی و ارزشمند !!! بسیارمهم

تحلیل روند کمنگنز و هدف مقاومتی سهم

 

محدوده رشد و اصلاح پدرخش در کوتاه مدت

 

همچنان تاکید به خرید این نماد ارزشمند داریم !!! بسیارمهم

روند صعودی و هدف بازگشتی والبر

 

تحلیل روند حپترو و هدف کوتاه مدت

 

این 3 نماد ارزشمند میتوانند رشد بسیارعالی را تجربه کنند !!! بسیارمهم

 

این نماد 2 بسیارعالی همچنان توان رشد بیشتر را دارند !!! بسیار مهم

روند خشرق و هدف صعودی