چهارشنبه, 09 فروردين 1396

تحلیل روند حرکتی " بموتو "

 

تحلیل 2 سهم از گروه پتروشیمی(دقیقاً همانطور شد که پیش از این تحلیل کردیم)

تحلیل ذوب و بنیرو(به درخواست کاربران)

تحلیل روند حرکتی " غشان "

 

این سهم در مرز مقاومت خفیف

 

تحلیل روند حرکتی " صنعت سیمان "

 

تحلیل روند حرکتی " پتایر "

 

تحلیل یک لبنی پرطرفدار

" وبیمه " و هدف صعودی کوتاه مدت

 

هدف های صعودی و نزولی " توریل "

 

تحلیل جدید شبندر و شاوان مهم

تحلیل روند حرکتی " فولاد "

تحلیل 3 سهم خودرویی (خودرو، خساپا، خزامیا)مهم

تحلیل یک سهم سرمایه گذاری

تحلیل روند حرکتی " خریخت "

 

فولای و محدوده حمایتی سهم

 

آخرین سطح اصلاح فملی

 

تحلیل روند حرکتی " تمحرکه "

 

هدف حمایتی بسویچ در کجا

 

تحلیل پرطرفدارترین سهم گروه رایانه