سه شنبه, 02 خرداد 1396

تحلیل روند حرکتی " خموتور "

 

تحلیل روند حرکتی " خمحور"

 

تحلیلی بسیار مهم!!!!!مهم مهم مهم

تحلیل یک سهم از گروه فلزی آماده رشد

تحلیل یک سهم از گروه نفتی با توانایی بالا!!!!

هدف های صعودی و نزولی " خفناور "

 

تحلیل روند حرکتی " قشیر "

 

یک سهم خودرویی و احتمال رشد!!!

سهمی آماده صعود!!!!

تحلیل شاخص گروه رایانه

 

تحلیل شاخص گروه خودرو

 

شاخص کوتاه و مختصر....

سهمی با آینده ای روشن...

حمایت فولاد در کجا

 

تحلیل روند حرکتی " خودرو "

 

تحلیل مهم یک سهم و توانایی صعود...

تحلیل تکنیکال فاذر(صنایع آذاراب)

میهن و هدف صعودی کوتاه مدت

 

خاهن و یک محدوده ی مهم

 

پتروشیمی خلیج فارس