دوشنبه, 30 مرداد 1396

تحلیل روند حرکتی " وتوشه "

 

تحلیل روند حرکتی " شپترو "

 

تحلیل مجدد سهمی که تا کنون بسیار دقیق عملکرده است!!!(لذت ببرید)

تحلیل مجدد وملت

هدف های صعودی و نزولی "خشرق"

 

تحلیل روند حرکتی " کپارس "

 

ایرانخودرو مهم

این سهم آماده یک نوسان مثبت!!!

تحلیل روند حرکتی " بشهاب "

 

تحلیل روند حرکتی " خعتبار "

 

امکان برگشت این سهم کوچک...

تحلیل تک سهم یک گروه

تحلیل رند حرکتی " ملت "

 

تحلیل رند حرکتی " حخزر "

 

این سهم را زیر نظر بگیرید...

این سهم به محدوده حمایتی خود نزدیک میشود!!!!

لذت تحلیل!!!

خساپا و محدوده حمایت قوی

 

وپارس و کف حمایت قوی