چهارشنبه, 04 اسفند 1395

تحلیل سهمی آماده صعود مهم

تحلیل یک سهم از گروه قند و شکر

تحلیل سهمی آماده یک حرکت صعودی مناسب

سهمی با توانایی عالی

تحلیل یک سهم از گروه پتروشیمی

تحلیل شاخص مهم(خدا رو شکر همانگونه که پیش بینی کرده بودیم شد...)

یک سهم با نوسان مثبت

تشکیل الگوی صعودی در یک سهم با بنیادی مناسب

توریل و...

تحلیل یک سهم نوسانی

2 سهم منتظر

لبه تیغ برای یک پالایشگاهی

تحلیل همه گزینه های روی میز شاخص

سهمی آماده یک نوسان مثبت

سهمی که کم کم آماده صعود میشود

گروه پالایشگاهی و لبه تیغ بسیار مهم

تحلیل یک سهم دارویی

تحلیل سهمی جالب

ذوب آهن بدون شرح