چهارشنبه, 07 تیر 1396

سهامداران این سهم هوشیار باشند!!!!

توریل

بیمه میهن

تمحرکه و محدوده حمایتی سهم

 

تحلیل روند حرکتی " کساپا "

 

تشکیل الگوی صعودی در این خودرویی پرطرفدار

تحلیل یک شرکت سرمایه گذاری آماده یک نوسان مثبت...

تحلیل یک فولادی

سدبیر و کف محکم سهم

 

" دامین " و تحلیل هفتگی سهم

 

شاخص کل بدون شرح...

تحلیل مهم این شرکت سرمایه گذاری!!!!

تحلیل فلوله و فاذر

تحلیل روند حرکتی " وصنا "

 

تحلیل روند حرکتی " کشرق "

 

تحلیل چند وقت قبل این سهم بسیار دقیق عملکرده است

فلامی

تحلیل مهم وپترو...

خپارس و محدوده حمایتی سهم

 

کطبس و هدف رشد سهم