چهارشنبه, 09 فروردين 1396

محدوده روند کوتاه مدت ختراک

 

یادآوری تحلیل چندنماد ارزشمند گروه خودرویی !!! بسیارمهم

این نماد فلزی در آستانه حمایت خود

 

محدوده بازگشتی و هدف اصلی اصلاح در ومعادن

 

تحلیل 3 نماد ارزشمند در محدوده مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح خمهر

 

تداوم روند اصلاحی این نماد فلزی

 

بهترین زمان خرید و برگشت 2 نماد پرطرفدار!!!بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 2 نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی شرانل و هدف بازگشتی

 

تحلیل روند حرکتی و نفت و الگوی سهم

 

از این نماد کوچک و ارزشمند به 1شرط میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل یک نماد خودرویی در محدوده جذاب خرید !!!بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی غشاذر و هدف پیش رو

 

تحلیل روند حرکتی خبهمن و هدف سهم

 

تحلیلی از چند نماد ارزشمند و عالی و محدوده مناسب خرید آنها !!! بسیارمهم

یادآوری چند نماد ارزشمند و محدوده مناسب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند فسرب و نزدیک شدن به باند حمایتی

 

تحلیل روند حرکتی سفارس و هدف پیش رو

 

تحلیل بسیارمهم 2 نماد پرریسک و کم ریسک !!! بسیارمهم