چهارشنبه, 09 فروردين 1396

این نماد ارزشمند به یک شرط رشد خواهد داشت !!! بسیارمهم

محدوده حرکتی این سهم قطعه سازی

 

هدف های اصلاحی و صعودی مداران

 

تحلیل بسیارمهم 5 نماد ارزشمند !!!

تحلیل بسیارمهم یک نماد خودرویی و ارزشمند با بنیادی مناسب و کم ریسک !!! بسیارمهم

تحلیل روند میان مدت خساپا

 

تحلیل روند این سهم گروه کاشی و سرامیک

 

تحلیل بسیارمهم یک نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

این نماد به 1 شرط میتواند رشد خوبی داشته باشد !!! بسیارمهم

غمارگ و نقطه برگشتی با هدف رشد

 

تحلیل روند چکاپا و هدف اصلاحی

 

از این 2 نماد به 1شرط میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

از این نماد ارزشمند همچنان میتوان کسب سود کرد !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح این نماد ساختمانی

 

تحلیل روند شاخص کل در کوتاه مدت

 

تحلیل بسیارعالی 5 نماد و محدوده خرید آنها !!! بسیارمهم

4نماد ارزشمند و بسیارعالی در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل این سهم غذایی در محدوده مقاومتی

 

تحلیل روند حرکتی وتوشه و هدف صعودی سهم

 

از این نماد بعد از کمی اصلاح میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم