دوشنبه, 30 مرداد 1396

محدوده رشد و اصلاح واتی و هدف نهایی

 

تحلیل روند کروی وهدف اصلاحی سهم

 

یادآوری نمادهای ارزشمند گروه فلزی ، معدنی و پتروشیمی

 

محدوده جذاب خرید 5 نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

تحلیل روند غشصفا وهدف صعودی سهم

 

تحلیل روند کلوند و هدف صعود و نزول

 

همچنان تاکید به خرید این 2 نماد ارزشمند داریم !!! بسیارمهم

تحلیل روند دالبر و هدف کوتاه مدت سهم

 

ولساپا و محدوده بازگشتی سهم

 

این 4 نماد همچنان ارزشمند و مناسب خرید میباشند !!! بسیارمهم

 

منفی های این 2 نماد همچنان تحت نظر باشد هر2نماد توانایی رشد بیشتر را دارند !!! بسیارمهم

 

کاذر و محدوده بازگشتی سهم

 

تحلیل روند کروی و هدف پیش رو

 

این 4 نماد توانایی رشد عالی را دارند !!! بسیارمهم

این نماد فوق العاده همچنان توانایی رشد عالی را دارد !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح کماسه در کوتاه مدت

 

محدوده رشد و اصلاح قشکر و هدف بازگشتی سهم

 

3نماد خاص گروه پتروشیمی در محدوده جذاب !!! بسیارمهم

2نماد ارزشمند در محدوده جذاب خرید مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح خودرو در کوتاه مدت