چهارشنبه, 07 تیر 1396

تحلیل روند حرکتی فنوال و هدف صعودی

 

تحلیل روند خودرو و هدف پیش رو

 

این 3نماد ارزشمند و عالی از گروهی خاص بزودی رشد خوبی خواهند داشت !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم نمادهای گروهی خاص و ارزشمند !!! بسیارمهم

تحلیل روند وپترو و هدف نوسانی سهم

 

تحلیل تکنیکال فولاژ

 

3نماد ارزشمند با توانایی رشد عالی مناسب خرید !!! بسیارمهم

این 2 نماد ارزشمند توانایی رشد عالی را دارند !!! بسیارمهم

تحلیل روند غپاک و هدف اصلاحی

 

تحلیل روند حرکتی غشاذر و هدف اصلاح

 

2 نماد جذاب و پرریسک برای نوسانگیری !!! بسیارمهم

این نماد ارزشمند بزودی رشد خوبی خواهد داشت و مناسب خرید میباشد !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی ولصنم و هدف پیش رو

 

محدوده رشد و اصلاح این نماد کم ریسک

 

نمادهای ارزشمند و بسیارعالی مناسب خرید !!! بسیارمهم

یادآوری نمادهای ارزشمند گروه خودرویی !!! بسیارمهم

یادآوری نمادهای ارزشمند این گروه خاص با توانایی رشد مناسب !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی شاخص کل و اهداف پیش رو

 

تحلیل روند کقزوی و الگوی سهم

 

4نماد بسیار ارزشمند با بنیادی و تکنیکال عالی مناسب خرید !!! بسیارمهم