دوشنبه, 02 مرداد 1396

پیشنهاد خرید

پیشنهاد خرید فردا

پیشنهاد خرید 2 سهم

2 سهم جهت نوسانگیری

پیشنهاد خرید 4 خرداد

پیشنهاد خرید 3 خرداد

پیشنهاد خرید 4شنبه 31 اردیبهشت

پیشنهاد خرید

پیشنهاد خرید 28 اردیبهشت

پیشنهاد خرید شنبه 27 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 24 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 22 اردیبهشت

پیشنهاد خرید یکشنبه 21 اردیبهشت

پیشنهاد خرید شنبه 20 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 16 اردیبهشت

پیشنهاد سهمی کم ریسک برای 15 اردیبهشت

پیشنهاد خریدی دیگر

پیشنهاد خرید 14 اردیبهشت

پیشنهاد خرید 13 اردیبهشت

معرفی سهمی با ریسک زیاد