پیشنهاد خرید 7 اردیبهشت معرفی 2 سهم...

پیشنهاد 2 سهم دیگر

برای فردا 2 سهم معرفی شده است ...

این سهم را زیر نظر بگیرید..

پیشنهاد خرید سهمی برای 4شنبه

2 سهم با ریسک متوسط

خرید سهمی کم ریسک و توانایی مناسب...

 

پیشنهاد خرید دوشنبه 1 اردیبهشت 

پیشنهاد خرید شنبه 30 فروردین...

از این 2 سهم نوسان بگیرید خیلی راحت....

سهمی کم ریسک و توانایی رشد ومناسب در بازه میان مدت...

سیگنال خرید تک سهم ...

سیگنال خرید 4 سهم با ریسک پایین برای فردا...

سیگنال خرید چند سهم...

سیگنال خرید فردا (21 بهمن)