سیمان لار سبزوار( ذسبزوار)اطلاعات و صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
گروه دارویی سبحان( دسبحا)اطلاعات و صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
فولاد هرمزگان جنوب( هرمز)اطلاعات و صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید
تاید واتر خاورمیانه( حتاید)اطلاعات و صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران( ختوقا) اضافه کردن دیدگاه جدید
البرز دارو( دالبر)اطلاعات و صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید
نئوپان 22 بهمن( چنوپا)اطلاعات و صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید
بین المللی توسعه ساختمان( ثاخت)صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
سیمان مجد خواف( سخواف) اطلاعات و صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
داروسازی اسوه( داسوه)اطلاعات و صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ اضافه کردن دیدگاه جدید
سود خالص "دتوزیع" در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۴۶۵ میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال  اضافه کردن دیدگاه جدید
سود خالص "دالبر" شرکت البرز دارو در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ  اضافه کردن دیدگاه جدید
براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت ملی سرب و روی اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت لابراتوارهای سینادارو با سرمایه ۸۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه اضافه کردن دیدگاه جدید
کارخانجات تولیدی شهید قندی با سرمایه ۸ هزار و ۴۰ میلیارد ریال، اضافه کردن دیدگاه جدید
براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، اضافه کردن دیدگاه جدید
براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ اضافه کردن دیدگاه جدید
براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت پارس سویچ اضافه کردن دیدگاه جدید
براساس اطلاعات مالی شرکت داروسازی سبحان انکولوژی، P/E سهم ۷۸.۱۸ است که اضافه کردن دیدگاه جدید
فنر سازی خاور( خفنر)اطلاعات و صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
گروه صنعتی بوتان( لبوتان)اطلاعات و صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش( افق)اطلاعات و اضافه کردن دیدگاه جدید
مهندسی نصیر ماشین( خنصیر)طلاعات و صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
آلومینیوم ایران ( فایرا)گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ۱۳۹۹) اضافه کردن دیدگاه جدید
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان( پارسان)صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید
تولی پرس( شتولی)اطلاعات و صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید
قاسم ایران( قاسم)طلاعات و صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید
 سرمایه گذاری کشاورزی کوثر( وکوثر)اطلاعات و اضافه کردن دیدگاه جدید
بیمه تجارت نو( بنو) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای اضافه کردن دیدگاه جدید