سیمان قاین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر

 

سیمان مازندران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر

 

صنایع سیمان غرب در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 

 

 

فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر

 

سیمان بجنورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر 

 

کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل 

 

کارخانجات سیمان صوفیان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای

 

قند هکمتان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات خود مبلغ 253,085 میلیون ریال درآمد داشته است

 

 

سيمان سفيد ني ريز در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم

 

صنعتی محور سازان ایران خودرو ( خوساز) گزارش فعالیت ماهانه 

فرآورده هاي نسوز پارس دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل

 

آلومینیوم ایران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات

 

کارخانجات ايران مرينوس در دوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش 

صنايع شيميايي فارس در دوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات 

 

آلومراد دردوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29 از محل فروش محصولات

 

لوله و ماشين سازي ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای 

 

صنايع بسته بندي مشهد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

 

مديريت انرژي اميد تابان هور در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای 

سیمان شمال در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای

 

گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) در دوره ۳ ماهه منتهی

 

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال( قچار) صورت‌های مالی سال مالی منتهی

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور( کنور) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی

پاکدیس( غدیس) صورت‌های مالی سال مالی منتهی 

 

شیر پاستوریزه پگاه گلستان( غگلستا) صورت‌های مالی سال مالی 

صنعتی کیمیدارو( دکیمی) صورت‌های مالی سال مالی منتهی

پتروشیمی امیر کبیر ( شکبیر) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی

سبحان دارو( سبحان) صورت‌های مالی سال مالی منتهی

قند هکمتان( قهکمت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی

داروسازی کاسپین تأمین( کاسپین) صورت‌های مالی سال مالی منتهی