اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی

 

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)

آلومراد(فمراد)اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه 

کاشی پارس ( کپارس) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه 

پتروشیمی جهرم( جهرم) صورت‌های مالی سال مالی منتهی 

پتروشیمی داراب(داراب) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به

پتروشیمی فسا( فسا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)

سیمان فارس ( سفار) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران( کیمیا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

سرمایه گذاری پارس آریان( آریان) صورت‌های مالی سال مالی منتهی

فولاد مبارکه اصفهان( فولاد) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی

بانک آینده( وآیند) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 

پتروشیمی پارس ( پارس) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه 

داروسازی اسوه ( داسوه) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه 

سیمان تهران( ستران) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 

سرمایه گذاری دارویی تامین( تیپیکو) صورت‌های مالی سال مالی 

بورس اوراق بهادار تهران ( بورس) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه