مقدار فروش شمش روی 3512 تن بوده که نسبت به دوره اضافه کردن دیدگاه جدید
مقدار فروش انواع روانکار داخلی و صادراتی جمعا 203,489 تن  اضافه کردن دیدگاه جدید
مقدار فروش محصولات نمایشی و محصولات لوازم خانگی اضافه کردن دیدگاه جدید
مقدار فروش شکر تولیدی از چقندر قند 6,616 تن بوده که اضافه کردن دیدگاه جدید
مقدار فروش محصول آلیاژی و مهندسی به ترتیب برابر  اضافه کردن دیدگاه جدید
مقدار فروش متانول 264هزار تن است که 12درصد کاهش داشته‌ است. اضافه کردن دیدگاه جدید
مقدار فروش برق، بخار و اکسیژن به ترتیب ۱,۱۲۹,۴۴۳ مگاوات اضافه کردن دیدگاه جدید
مقدار فروش قیر فله 70/60 صادراتی معادل ۲۲۳,۷۲۲ تن اضافه کردن دیدگاه جدید
مقدار فروش متانول و بخار به ترتیب برابر با 1,533هزار اضافه کردن دیدگاه جدید
مقدار فروش محصول گرم، محصول سرد و محصول پوشش‌دار به ترتیب برابر  اضافه کردن دیدگاه جدید
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 99 (حسابرسی نشده)  اضافه کردن دیدگاه جدید
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 99 (حسابرسی نشده)  اضافه کردن دیدگاه جدید
درآمدهای عملیاتی طی این دوره 568میلیارد تومان اضافه کردن دیدگاه جدید
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 99 (حسابرسی نشده)  اضافه کردن دیدگاه جدید
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1399(حسابرسی نشده) اضافه کردن دیدگاه جدید
صورت‌های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۹ اضافه کردن دیدگاه جدید
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 99  اضافه کردن دیدگاه جدید
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 99 (حسابرسی نشده) اضافه کردن دیدگاه جدید
صورت‌های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۹ اضافه کردن دیدگاه جدید
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور  اضافه کردن دیدگاه جدید
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ( کحافظ)اطلاعات  اضافه کردن دیدگاه جدید
فرآوری زغال سنگ پروده طبس( کپرور)اطلاعات و صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
صنایع ماشینهای اداری ایران( مادیران)اطلاعات  اضافه کردن دیدگاه جدید
کارخانجات قند قزوین( قزوین)اطلاعات و صورت‌های  اضافه کردن دیدگاه جدید
صنعتی پارس مینو( غپینو)اطلاعات و صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید
سالمین( غسالم)اطلاعات و صورت‌های مالی  اضافه کردن دیدگاه جدید
گسترش صنایع پیام( لپیام)اطلاعات و صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید
سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا)اطلاعات و صورت‌های اضافه کردن دیدگاه جدید
بانک ملت( وبملت)اطلاعات و صورت‌های مالی  اضافه کردن دیدگاه جدید
بانک ایران زمین( زمین)صورت‌های مالی اضافه کردن دیدگاه جدید