سهامي ذوب آهن اصفهان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/11/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 11,102 میلیارد ریال درآمد داشته است

صنايع ماشينهاي اداري ايران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/11/30از محل فروش محصولات خود 

آلومتک دردوره 1 ماهه منتهی به 98/11/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 275,038 میلیون ریال درآمد داشته است

بانک قرض الحسنه رسالت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به

قند لرستان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/11/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 67,117 میلیون ریال درآمد داشته است

سرمایه گذاری غدیر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر

کاهش (۱۱.۴۸) درصدی فروش بهمن ۱۳۹۸ در 

کربن ایران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/11/30 از محل فروش

ایرانیت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال سود 

سیمان خوزستان دردوره 1 ماهه منتهی به 98/11/30 از محل فروش

مهندسي تکنوتار در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر

شرکت شیمی دارویی داروپخش با سرمایه ۲۵۵ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره

شرکت فولاد آلیاژی ایران با سرمایه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه 

شرکت مدیریت انرژی تابان هور در اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸،

شرکت معادن منگنز ایران با سرمایه ۲۰۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیونریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه

صنعتی بهشهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای

 

کشت و صنعت جوین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر

 

سیمان شمال در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر 

 

پدیده شیمی قرن در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 

دشت مرغاب در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای 

 

کویر تایر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳۳۶ ریال سود 

 

مجتمع سيمان غرب آسيا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای 

 

بین المللي ساروج بوشهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 

 

صنايع بهداشتي ساينا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم

 

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو در صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه اعلام کرد برای هرسهم ۱۸ریال

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان توانسته در ۹ماه از فعالیت خود منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸ سود 

شرکت کارخانجات قند قزوین در اطلاعیه ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸، سود انباشته این

شرکت سرمایه گذاری سبحان اطلاعات و صورت های مالی میان دورهِ ای ۶ماهه منتهی به ۳۰دی۱۳۹۸ را

شرکت کویر تایر در صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸ سود عملیاتی خود را ۳۰۳میلیارد

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به