پنج شنبه, 30 دی 1395

فاذر ، پارسیان

موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور)

آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن)

محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز)

پالايش نفت اصفهان (شپنا)

خگستر

ومعادن ، غپاک

ایران خودرو ، کپرور

ثتران و افزایش سرمایه

مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير)

پتروشيمي شازند (شاراك)

خرینگ ، خزامیا

مرقام ، غشهد ، سدور

فخوز

کسرام

خفناور

دفرا

غپاک ، ولغدر

کنور ، ثمسکن

وسکاب ، بفجر