سه شنبه, 10 اسفند 1395

شنفت

شاراک

پسهند

وبشهر و تعدیل عالی

گزارش یک شرکت رایانه ای

تصمیمات مجمع غمینو

زمانبندی پرداخت سود در ...

کگل

دلر

شرانل

وساپا

وساپا پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 را در تاريخ 29/11/92 مبلغ 205 ريال به ازاي هر سهم براي شرکت اصلي و مبلغ 196 ريال به ازاي هر سهم براي تلفيقي اعلام نموده بود. مطابق اطلاعات حاضر سود هر سهم شرکت تلفيقي و اصلي به ترتيب مبلغ 184 ريال و مبلغ 173 ريال اعلام شده است. شرکت دلاليل تعديل را افزايش سود حاصل از سرمايه گذاريها به دليل افزايش تقسيم سود شرکت ساختماني دهکده پاسارگاد از 10 درصد به 90 درصد بابت فروش پروژه عظيميه کرج و کاهش خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي بابت کاهش بخشي از درآمدهاي تامين مالي در راستاي مصوبات هيات مديره اعلام نموده است.

پاکشو

کهمدا

پدرخش

بترانس

کرازی

فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران

پتروشیمی آبادان

فولاژ

فپنتا