پنج شنبه, 30 دی 1395

گزارش جدید 6 نماد

حکمت ، خبهمن ، کچاد ، شتوکا ، فنوال

سبزوا ، وخاور کمنگنز

مفاخر ، وآذر ، خوساز

همراه ، لخزر ، سدبیر

سقاین ، بپاس ، بورس

کخاک ، قصفها ، مارون ، آکنتور ، بنیرو ، کساوه ، مبین ، خاهن

شپدیس ، قاسم ایران ، فجر ، غاذر

سیستم ، سپاها ، ثشرق

وسینا ، خکاوه

فنرسازی خاور

داروسازی فارابی

ثغرب

شفارا

شمواد

غپاک

کسعدی

مداران

ولبهمن ، کنیلو

کگاز