ليزينگ صنعت و معدن در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۵۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت ....

شوکو پارس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۰۴ ریال زیان محقق کرده است که ....

قاسم ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۶ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در ......

گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸ ریال زیان محقق کرده است شرکت در...

سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۳ ریال زیان محقق کرده است که ...

سرمايه گذاري اعتبار ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۰۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت ...

داروسازي زهراوي در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۱,۳۸۹ ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در ....

تامين سرمايه اميد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۲۶۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به ....

آلومینیوم ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۹۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به....

تايد واتر خاورميانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۵۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت  ....

دراجرای قانون بازار ، اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ، تقاضای افزایش سرمایه و انتظار سهام جدید شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ، در ...

داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک ) در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۸۱ ریال سود محقق کرده است که...

سیمان خاش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۷۴۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت...

فرآورده هاي نسوز پارس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۰ ریال زیان شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در  ....

سرمايه گذاري ارس صبا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۲۶ ریال سود محقق کرده است این در....

سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۵۵۰ ریال سود محقق کرده است شرکت در ....

گروه صنعتي بوتان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۲۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت ....

احياء صنايع خراسان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۷۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به ...

داروسازي اکسير در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۴۱ ریال سود محقق کرده است که....

موسسه اعتباری ملل در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۲۹ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به  ...

خاطر نشان میسازد ، شروع پذیره نویسی حداکثر تا 60 روز پس از تاریخ مذکور ، امکان پذیر خواهد بود.عدم شروع پذیره نوسی در....

جهت وصول مانده مطالبات شرکت از خریدار خارجی محصولات ، میزان فروش از 1،500 تن به 1،200 تن  ....

مطابق آگهی منتشره مورخ 1397/7/21 در روزنامه اطلاعات ،کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از ماشین آلات وتجهیزات و ....

بانک تجارت در خصوص برنامه های تدوین شده برای خروج از شمولیت بند ٣ ماده ٣٨ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار شفاف سازی کرد....

نفت پارس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۰۴۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت  ...

انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران ،بالاخره مجوز افزایش قیمت محصولات شپارس را صادر کرد.بدین صورت که ....

شرکت کی بی سی (سهامی عام) مبلغی در حدود 800 هزار یورو از شرکت سنوفی پاستور فرانسه طلب دارد که در  ...

شرکت قند اصفهان درنظر دارد در تاریخ 97/8/13 مازاد وسایل و تجهیزات خود را به صورت مزایده ای عرضه و به ....

شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به ثبت دو محصول مخلوط پتاسیم کلاو با آویسل (میکرو کریستالین سلولز) و سایلوئید (سیلیکون دی اکساید) در کشور  ...