سه شنبه, 10 اسفند 1395

ثنوسا

افزایش سرمایه 1100 درصدی !!!

حکشتی ، آکنتور

شتوکا ، کنور

اخابر

دپارس ، رانفور ، مبین

کطبس ، کپرور ، پاسا ، کساوه

وپست

فاراک ، وکوثر ، خساپا

فاراک ، فاهواز ، زمگسا

کسعدی

وصندوق ، خبهمن

بیمه دانا

گزارش چند نماد

خمحور

پردیس

وبهمن

ثاباد ، لابسا ، تاپیکو ، فایرا

شاملا ، غبشهر ، کرازی

بیمه دی ، مداران ، دبالک ، خدیزل