پنج شنبه, 30 دی 1395

حفاری شمال با نماد حفاری

مجوز اولین افزایش سرمایه ۱۲۸ درصدی از تجدید ارزیابی صادر شد

زمان مجمع 15 شرکت

زمان مجمع 10 شرکت

گرانترین سهم بازار در تدارک افزایش سرمایه 912 درصدی شد

ورنا ، غمینو

خعتبار

تعدیل مثبت 45 درصدی سهمی که سیگنال خرید دادیم !!!

غپاک ، فلامی

سشرق ، کمرجان

درازک

ستران

ثتران

شراز ، خزر ، شلعاب

آکنتور

ذوب آهن

ثنوسا

افزایش سرمایه 1100 درصدی !!!

حکشتی ، آکنتور

شتوکا ، کنور