برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : فروش سه دانگ از ششدانگ ملک واقع در خیابان احمد قصیر تهران با کاربری تجاری و اداری که حدود ....

 

شوینده
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

موضوع مزایده : فروش سه دانگ از ششدانگ ملک واقع در خیابان احمد قصیر تهران با کاربری تجاری و اداری با قیمت پایه 1.700.000 میلیون ریال
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/07/11
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : فروش سه دانگ از ششدانگ ملک واقع در خیابان احمد قصیر تهران با کاربری تجاری و اداری (که حدود 2000 متر مربع با کاربری ادرای آن متعلق به هلدینگ شوینده است) 
نتايج برگزاري مزايده : طی مزایده برگزارشده توسط شـرکت سـرمایه گذاري ساختمان گروه صـنایع بهشهر تهران 2000 متر از سه دانگ ازشش دانگ ساختمان بخارست با قیمت 460.000میلیون ریال به شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی منتقل گردید.
مبلغ مورد توافق : 460,000 میلیون ریال
نحوه تسويه : طبق توافق اعلام شده در قرارداد
تضمين هاي دريافت شده : مبلغ 85.000.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 330,154 میلیون ریال 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.